XStartup: CEO Entrepreneur

9,000,000 999,000

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP KINH DOANH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

CÓ BỀ DẦY KINH NGHIỆM, UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI

X-START UP CEO ENTREPRENEUR