[HCM] Chánh kiến cho doanh nhân

9,900,000 8,900,000

Phát triển bản thân Leader & xây dựng tổ chức doanh nghiệp theo chiều sâu.

Chánh Kiến Là Trí Tuệ. Chánh kiến nghĩa là cái thấy đúng đắn và toàn diện. Thấy mọi vật đúng như bản chất thật của chúng trong tiến trình nhân quả chính là trí tuệ.